EBOK

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Handen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 37 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000332014, NIP: 7811839409.

2. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności zostaną wykorzystane następujące definicje i zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:

a) Użytkownik – osoba odwiedzająca i korzystająca ze strony https://www.handen.pl/ oraz osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do celów marketingowych, a także osoba, która jest zainteresowana ofertą Administratora, podjęciem czynności poprzedzających zawarcie umowy, a także zawarciem umowy z Administratorem;

b) RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);

c) Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;

d) Przetwarzanie – oznacza przetwarzanie Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.

3. Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności, dlatego dba o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych danych oraz informacji, w tym przekazaywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora oraz plików cookies, a także przekazywanych Administratorowi bezpośrednio drogą e-mailową.

4. Administrator przetwarza Dane Osobowe zawarte w plikach Cookies w oparciu o zgodę Użytkownika na wykorzystanie z plików Cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci zapewnienia Użytkownikowi sprawnej obsługi witryny internetowej https://www.handen.pl/ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Administrator przetwarza Dane Osobowe zawarte w wiadomościach kierowanych do Administratora poprzez formularz kontaktowy, zawarty na stronie https://www.handen.pl/ w celu realizacji czynności poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Dane Osobowe:

a) wskazane w punkcie 4 powyżej będą przetwarzane przez czas trwania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę na ich przetwarzanie bądź zgłosi wobec ich przetwarzania sprzeciw,

b) wskazane w punkcie 5 powyżej będą przetwarzane przez okres wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy, czas wykonania umowy oraz okres przedawnienia możliwych roszczeń osoby, której dane dotyczą wobec Administratora i Administratora wobec tej osoby, a ponadto przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Administrator przetwarza również Dane Osobowe przekazywane przez osoby, których dane dotyczą bezpośrednio drogą mailową oraz pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów i witryn internetowych w sieci Internet lub od podmiotów, których osoba, której dane dotyczą jest przedstawicielem bądź od podmiotów, z którymi osoba, której dane dotyczą pozostaje w innych stosunkach prawnych i społecznych. Administrator pozyskuje w ten sposób dane osobowe osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz dane osobowe osób fizycznych będących przedstawicielami różnego rodzaju podmiotów.

I. I. Dane osobowe Klientów oraz potencjalnych Klientów:

1. są przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora na podstawie oraz w celach:

a) zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO),

b) marketingu bezpośredniego Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO,

c) w celach wskazanych w dobrowolnych oświadczeniach na podstawie art. 6 ust. 1lit. a RODO,

d) dochodzenia roszczeń z tytułu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. będą przechowywane:

a) dla celu wskazanego w pkt 7.I.1 lit. a powyżej – przez okres przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać kupującemu w związku z umową,

b) dla celów wskazanych w pkt 7.I.1 lit. b powyżej – przez czas trwania umowy,

c) dla celów wskazanych w pkt 7.I.1 lit. c powyżej – przez okres wynikający z oświadczeń kupującego,

d) dla celów wskazanych w pkt 7.I.1 lit. d – do czasu wykonania przez kupującego wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

II. Dane osobowe Przedstawicieli Klientów oraz Przedstawicieli potencjalnych Klientów są przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia działań marketingowych oraz w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, a także w postaci wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy z podmiotem z ramienia którego osoba, której dane dotyczą występuje.

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych o których mowa w pkt II jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Dane osobowe o których mowa w pkt II będą przetwarzane przez czas trwania prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania.

8. Do przetwarzanych kategorii danych osobowych Klientów oraz potencjalnych Klientów należą: imię (imiona), nazwisko), adres zamieszkania/ zameldowania/ prowadzenia działalności, nazwa firmy, NIP, PESEL, Regon, nr rachunku bankowego, nazwa banku, e-mail, nr telefonu , numer księgi wieczystej, forma własności i udział, data urodzenia, numer dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, właściwy dla danej osoby fizycznej urząd skarbowy.

9. Do przetwarzanych kategorii danych osobowych Przedstawicieli potencjalnych Klientów i obecnych Klientów: imię i nazwisko, reprezentowana jednostka, numer telefonu oraz adres e-mail.

10. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu wyłącznie przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi, w szczególności takie jak usługi księgowe, prawne, informatyczne. W celu realizacji umowy Dane Osobowe mogą być również udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją umowy, w szczególności w zakresie dochodzenia należności, komunikacji z klientem, świadczenia klientowi końcowemu usługi budowy przyłączy poinwestycyjnych/ sieci gazowych/ stacji oraz realizacji umowy projektowej, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem.

11. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

12. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Niepodanie Danych Osobowych wskazanych w punkcie 4 powyżej będące skutkiem braku zgody na korzystanie z plików Cookies uniemożliwi optymalizację dla Użytkownika korzystania z witryny internetowej https://www.handen.pl/, jednak nie uniemożliwi korzystania z tej witryny internetowej. Niepodanie Danych Osobowych wskazanych w punkcie 5 oraz 7 może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.handen.pl/ oraz podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

13. Osobie, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje:

a) Prawo do żądania od Administratora dostępu do jej Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w dowolnym momencie;

b) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c) Prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia przetwarzanych Danych Osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

15. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika postanowień niniejszej Polityki Prywatności, powinien on zaprzestać korzystania ze strony internetowej Administratora, a w szczególności nie kierować zapytań przez dołączony na stronie formularz kontaktowy oraz nie wyrażać zgód na przetwarzanie Danych Osobowych.

16. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego Administratora, w tym przygotowania zindywidualizowanej oferty, bez powstania skutków prawnych po Pana/ Pani stronie, przy czym przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.


POLITYKA COOKIES

1. Witryna https://www.handen.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Administrator danych wykorzystuje technologię Cookies wyłącznie w celu dostosowania oraz usprawnienia strony https://www.handen.pl/ do potrzeb Użytkownika.

3. Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje wyłącznie „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu oraz „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, co pomaga usprawniać funkcjonowanie strony.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Użytkownik może zrobić to samodzielnie i w każdym czasie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies.

Copyright © 2024 Ebicom Sp. z o.o.